Member Profile

Shri Ravi Varma

Shri Ravi Varma

Jurisdictional Director for STPI Guwahati

Shri Ravi Varma is working as Jurisdictional Director for STPI-Guwahati